• Име на училиштето
    СОУ „Богданци“ Богданци
  • E-mail
    sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
  • Web
    www.soubogdanci.edu.mk

Здравствена струка / медицинска сестра

Во учебната 2022/2023 година и постоечката здравствена струка стана дел од дуалниот концепт. Се потпишаа 13 меморандуми со 13 партнер компании. Сѐ поголем е интересот за упис во оваа струка поради тоа што да се биде медицинска сестра е една од најблагородните професии и опфаќа услуги од хуман карактер, за што сведочи бројот на ученици запишани во периодот од 2020 -2023 година.

 

Профилот медицинска сестра низ четиригодишното образование стекнува знаења по општо – образовни и стручни предмети и практични умеења и вештини.
Медицинска сестра е здравствен работник кој врши здравствена дејност и дава здравствена нега на примарно, секундарно и терцијално ниво на здравствена заштит