• Име на училиштето
    СОУ „Богданци“ Богданци
  • E-mail
    sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
  • Web
    www.soubogdanci.edu.mk

НАША ВИЗИЈА

Создаваме училиште во кое се претпочита знаењето, креирањето, индивидуалните способности на поединецот; со толеранција на различностите, меѓусебно разбирање и почитување – отвараме пат да го приближиме светот до нас

НАША МИСИЈА

Нашето училиште е место на континуирано професионално усовршување на наставниците, современа настава приспособена на потребите и интересите на учениците, најразлични активности за одржување на партнерски односи меѓу учениците, наставниците и родителите

СОУ„Богданци“ Денес

СОУ„Богданци“ 2022