• Име на училиштето
  СОУ „Богданци“ Богданци
 • E-mail
  sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
 • Web
  www.soubogdanci.edu.mk

Сите Документи Потребни За Упис​

Запиши се со целосна сигурност

Прв Потребен Документ

📌Свидетелства за завршено 6,7,8 и 9 одделение

Втор Потребен Документ​

📌Извод од матична книга на родените

Трет Потребен Документ​

📌Потврда за примени вакцини од матичен лекар

Четврт Потребен Документ​

📌Дипломи за освоено место на државен или меѓународен натпревар

Калкулатор На Поени

1 %
Одличен
1 %
Мн.Добар
1 %
Добар
1 %
Недоволен

Упатствo за користење на калкулаторот

1.

Под мајчин јазик се подразбираат Македонски јазик, Албански јазик или Турски јазик.

2.

Под странски јазик се подразбираат Англиски јазик, Германски јазик, Француски јазик или Руски јазик.

3.

Предметите кои се од значење (1/2 Значаен Предмет) за насоката/струката користете ги од дадената табела(Струки / Насоки) .

4.

Како валидни оцени се сметаат броевите од 1 до 5. Просекот може да се запишува до 2 децимали.

5.

Поените од поведение се оценуваат: примерно поведение со 5 поени, добро поведение со 3 поени, незадоволително поведение со 0 поени.

6.

За освоени повеќе дипломи, се вреднува само онаа која носи најмногу поени и тоа од: меѓународен натпревар 5 поени, I место на државен натпревар 3 поени, II место на државен натпревар 2 поени и III место на државен натпревар 1 поен.

Струки / Насоки

Гимназиско образование

1.Значаен Предмет: Математика
2.Значаен Предмет: Историја

Сообраќајна

1.Значаен Предмет: Математика
2.Значаен Предмет: Физика

Здраствена

1.Значаен Предмет: Биологија
2.Значаен Предмет: Хемија

Градежно - геодетска

1.Значаен Предмет: Математика
2.Значаен Предмет: Физика

Текстилно - кожарска

1.Значаен Предмет: Хемија
2.Значаен Предмет: Математика

Електротехничка

1.Значаен Предмет: Математика
2.Значаен Предмет: Физика

Two columns
Vertical
Horizontal
Калкулатор На Поени
Резултат
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Минимум потреби поени за упис

 • Градежно – геодетска струка (Градежен техничар – min 45 поени)

 

 • Текстилно – кожарска струка (Техничар за изработка на обелка – min 45 поени)

 

 • Електротехничка – струка (Енергетичар / За компјутерска техника и автоматика – min 45/55 поени)

 

 • Гимназиско образование (min 60 поени)

 

 • Сообраќајна струка (Техничар за транспорт и дистрибуција – min 60 поени)

 

 • Здраствена струка (Медицинска сестра – min 70 поени)