• Име на училиштето
    СОУ „Богданци“ Богданци
  • E-mail
    sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
  • Web
    www.soubogdanci.edu.mk

Мултиетничко образование на тема Постови (Велигденски пост и Рамазански пост)

Во деновите 24.04 2023 и 26.04.2023 по предметот Историја, од страна на наставникот Тена Петкова Танева се одржа истражувачка работилница со учениците од I-3 клас, од христијанска и муслиманска вероисповед според мотото- Истражуваме, се запознаваме, заклучуваме и градиме толеранција.

Oтворен час - квиз JEOPARDY

На ден 02.05.2023 се одржа отворен час – квиз JEOPARDY, организиран од активот по Англиски јазик при СОУ „ Богданци” на кој учествуваа 5 тима (со по еден ученик од сите 4 години). Учениците одговараа на прашања од едукативен карактер поделени во 5 категории: General knowledge, Geography, Music, Body и Science

Градежно-геодетската струка изработи макета ПРОЦЕС НА ТЕМЕЛЕЊЕ

Учениците од втора година Градежно-геодетската струка изработија макета ПРОЦЕС НА ТЕМЕЛЕЊЕ со реални материјали
Во овој процес на работа учениците имаа можност да се запознаат со фаза на земјени работи, изработка на стопи, столбови, греди, оплатирање и бетонирање. Исто така изработија и видео во кое е прикажена целокупната работа по фази